Jakub Telatyński

24-05-2001 (lat 22)
Polska
Pomocnik